J-PARC素粒子原子核セミナー

カテゴリJ-PARC素粒子原子核セミナー
開始2020/01/22(水)17:00
終了2020/01/22(水)18:30
会場Room 227, KEK Tokai building #1 (Tokai Campus)
講演タイトルMeasuring antimatter gravity in the ALPHA-g magnetic trap
講演者Chukman So (TRIUMF)
言語英語/English
連絡先satoshi.mihara@kek.jp , osamu.morimatsu@kek.jp , kazuya.aoki@kek.jp
ウェブサイトhttp://j-parc-seminar.kek.jp/
食堂・売店利用予定なし/0
TOP